Nghĩa của từ -aktig bằng Tiếng Việt

-aktig suff.tính chất. (Tiếp
vĩ ngữ để thành lập tính từ)

- barn - barnaktig

- del - delaktig

- fabel - fabelaktig

- gul - gulaktig

- pøbel - pøbelaktig

Đặt câu với từ "-aktig"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-aktig", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -aktig, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -aktig trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt