Nghĩa của từ -abel bằng Tiếng Việt

-abel suff.thể. (tiếp vĩ ngữ thành lập tĩnh từ)

- diskutere - diskutabel

- respektere - respektabel

- variere - variabel

Đặt câu với từ "-abel"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-abel", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -abel, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -abel trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt