Nghĩa của từ a/s = aksjeselskap bằng Tiếng Việt

A/S = aksjeselskap

Đặt câu với từ "as = aksjeselskap"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "as = aksjeselskap", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ as = aksjeselskap, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ as = aksjeselskap trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt