Nghĩa của từ -skap bằng Tiếng Việt

-skap suff.


Tiếp
vĩ ngữ để thành lập danh từ trừu
tượng.

- ekte - ekteskap

- far - farskap

- gal - galskap

- kamerat - kameralskap


- moro - morskap

- viten - vitenskap

-
djevelskap s.m. Sự, việc quỉ quái, ma
quái.

- dovenskap s.m. Sự lười biếng.


- kjennskap s.mn. Sự quen biết.

Đặt câu với từ "-skap"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-skap", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -skap, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -skap trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt