Nghĩa của từ a jour bằng Tiếng Việt

a jour


Cập
nhật.

- Er
listen à jour?


akademisk
a.
(akademisk, -e)


1.
Thuộc về đại học.

- akademisk utdannelse

- akademisk borger
Người được chấp
nhận vào bậc đại học, cao đẳng.

- akademiker s.m. Người có bằng
cấp đại học.


2.
Thuộc về lý thuyết.

-
Spørsmålet har kun akademisk interesse.

Đặt câu với từ "a jour"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "a jour", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ a jour, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ a jour trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt