Nghĩa của từ -som bằng Tiếng Việt

-som suff.


Tiếp
vĩ ngữ để thành lập tĩnh từ.

- ene - ensom

- lang - langsom

- lønn - lønnsom

- prate - pratsom

- tvil - tvilsom

- vold - voldsom

Đặt câu với từ "-som"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-som", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -som, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -som trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt