Nghĩa của từ = vare bằng Tiếng Việt

var v.
= vare

Đặt câu với từ "= vare"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "= vare", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ = vare, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ = vare trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt