Nghĩa của từ abort bằng Tiếng Việt

abort s.m. (abortfen, -er, -ene)


1.
Sự sa, sẩy, hư, trụy thai.

- Hun ønsket å få barn, men hadde dessverre en abort.


2.
Sự phá thai.

- Hun ønsket ikke å få barn og fikk abort på sykehuset.

- fri abort
Sự tự do phá thai.

- selvbestemt abort Sự tự quyết định phá
thai.

Đặt câu với từ "abort"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abort", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abort, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abort trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt