Nghĩa của từ -sel bằng Tiếng Việt

-sel suff.


Tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ.
- anføre - anførsel
- ferdes - ferdsel
- føde - fødsel
- høre - hørsel
- trives - trivsel

Đặt câu với từ "-sel"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-sel", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -sel, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -sel trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt