Nghĩa của từ -ete bằng Tiếng Việt

-et suff. = -ete


Tiếp vĩ ngữ để thành lập tĩnh từ.
- blomstre - blomstret


- mase - maset
- svinge - svinget
- søle - sølet
- tosk - tosket

Đặt câu với từ "-ete"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-ete", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -ete, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -ete trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt