Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh

Bộ từ điển Tiếng Hà Lan sang Tiếng Anh, gọi tắt là Từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh.

Chúng tôi sưu tầm và cung cấp các từ vựng Tiếng Hà Lan đã được dịch nghĩa sang Tiếng Anh, giải nghĩa các từ vựng, đồng thời có thể cung cấp thêm các mẫu câu ví dụ để các bạn tra từ.

Bộ từ điển Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh khá đa dạng về từ vựng, và sẽ tiếp tục được cập nhật dưới tự đóng góp của nhiều bạn. Chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thêm các từ vựng mới, và sẽ bổ sung, sưu tầm thêm các mẫu câu mới. Nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu tìm kiếm và nghiên cứu...

Tìm kiếm nhiều