Nghĩa của từ -eri bằng Tiếng Việt

-eri suff.


Tiếp
vĩ ngữ để thành lập danh từ.

- bake - bakeri

- fant - fanteri

- fisk - fiskeri

- lodd - lotteri

- trykke - trykkeri

- tyv - tyveri

- vask - vaskeri

Đặt câu với từ "-eri"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-eri", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -eri, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -eri trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt