Nghĩa của từ = over bằng Tiếng Việt

øverst adv.
= over

Đặt câu với từ "= over"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "= over", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ = over, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ = over trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt