Nghĩa của từ -else bằng Tiếng Việt

-else suff.


Tiếp vị ngữ thường thêm vào động từ để thành lập danh từ trừu tượng.


- forbause - forbauselse
- føle - følelse
- hende - hendelse


- utdanne - utdannelse
- vekke - vekkelse

Đặt câu với từ "-else"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-else", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -else, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -else trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt