Nghĩa của từ abel bằng Tiếng Việt

-abel suff.thể. (tiếp vĩ ngữ thành lập tĩnh từ)

- diskutere - diskutabel

- respektere - respektabel

- variere - variabel

Đặt câu với từ "abel"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abel", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abel, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abel trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt