Nghĩa của từ -bar bằng Tiếng Việt

-bar suff.thể. (Tiếp vĩ ngữ để thành lập
tĩnh từ)


- bruke - brukbar

- lese - lesbar

- registrere - registrerbar

- telle - tellbar

Đặt câu với từ "-bar"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-bar", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -bar, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -bar trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt