Nghĩa của từ = farvatn bằng Tiếng Việt

= farvatn


Hải phận.
- Han har reist mye i fjerne farvann.
- å være i farvannet
Ở gần đâu đây.

Đặt câu với từ "= farvatn"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "= farvatn", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ = farvatn, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ = farvatn trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt