Nghĩa của từ -i bằng Tiếng Việt

-i suff.


Tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ.
- fisker - fiskeri
- fotograf - fotografi
- kirurg - kirurgi
- maler - maleri
- melankolsk - melankoli
- rense - renseri
- svin - svineri


- sympatisk - sympati

Đặt câu với từ "-i"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-i", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -i, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -i trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt