Nghĩa của từ -sk bằng Tiếng Việt

-sk suff.


Thuộc về. (Tiếp vĩ ngữ để thành lập tĩnh từ.)
- England - engelsk
- Frankrike - fransk
- Norge - norsk
- katolikk - katolsk
- moral - moralsk
- svin - svinsk

Đặt câu với từ "-sk"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-sk", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -sk, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -sk trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt