Nghĩa của từ -dyrlege bằng Tiếng Việt

-dyrlege Bác sĩ thú y.


- huslege Bác sĩ gia đình.

Đặt câu với từ "-dyrlege"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-dyrlege", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -dyrlege, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -dyrlege trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt