Nghĩa của từ -e bằng Tiếng Việt

-e suff.


Tiếp
vĩ ngữ để thành lập động từ.

- brun - brune

- hull - hulle


- klar - klare


- kvist - kviste


- lodd - lodde


- sykkel - sykle

Đặt câu với từ "-e"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-e", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -e, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -e trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt