Nghĩa của từ -ere bằng Tiếng Việt

-ere suff.


Tiếp
vĩ ngữ thêm vào chữ gốc ngoại quốc
đểthành lập động từ.

- divisjon - dividere

- kausjon - kausjonere

- produkt - produsere

- rasjonell - rasjonalisere

- sentral - sentralisere

- studium - studere

- subtraksjon - subtrahere

Đặt câu với từ "-ere"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-ere", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -ere, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -ere trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt