Nghĩa của từ -sjon bằng Tiếng Việt

-sjon suff.


Sự, trạng thái, tính chất. (Tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ.)
- dividere - divisjon
- emigrere - emigrasjon
- isolere - isolasjon
- organisere - organisasjon

Đặt câu với từ "-sjon"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-sjon", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -sjon, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -sjon trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt