Từ điển online

Hệ thống tra nghĩa của từ online, với hơn 50+ bộ từ điển đa ngôn ngữ, và các từ điển chuyên ngành khác.

Vdict.pro - Công cụ tra nghĩa của từ sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm ngữ nghĩa, dịch thuật.

Ngoài công cụ Google Translate, bạn có thể sử dụng vdict.pro, sẽ thuận tiện hơn trong việc tra cứu từ vựng và dịch nghĩa, hoặc nếu may mắn bạn có thể được tham khảo các mẫu câu...

Hệ thống từ vựng và các mẫu câu sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Nhiều khi bạn sẽ bắt gặp những câu ca dao hay, những lời hay ý đẹp trong nội dung

Từ điển Tiếng Việt
Từ điển Tiếng Việt

74.627 từ vựng

Từ điển Anh - Việt
Từ điển Anh - Việt

386.107 từ vựng

Từ điển Tiếng Anh
Từ điển Tiếng Anh

223.363 từ vựng

Tiếng Việt - Tiếng Anh
Tiếng Việt - Tiếng Anh

42.142 từ vựng

Tiếng Việt - Tiếng Đức
Tiếng Việt - Tiếng Đức

11.918 từ vựng

Tiếng Việt - Tiếng Nga
Tiếng Việt - Tiếng Nga

35.702 từ vựng

Tiếng Nga - Tiếng Việt
Tiếng Nga - Tiếng Việt

38.039 từ vựng

Từ điển Việt - Pháp
Từ điển Việt - Pháp

38.350 từ vựng

Từ điển Pháp - Việt
Từ điển Pháp - Việt

47.453 từ vựng

Tiếng Đức - Tiếng Việt
Tiếng Đức - Tiếng Việt

42.277 từ vựng

Tiếng Trung - Tiếng Việt
Tiếng Trung - Tiếng Việt

161.200 từ vựng

Từ điển Lào - Việt
Từ điển Lào - Việt

37.215 từ vựng

Từ điển Việt - Lào
Từ điển Việt - Lào

41.075 từ vựng

Từ điển Tiếng Hàn
Từ điển Tiếng Hàn

120.749 từ vựng

Từ điển Việt - Nhật
Từ điển Việt - Nhật

54.929 từ vựng

Tiếng Nhật - Tiếng Việt
Tiếng Nhật - Tiếng Việt

229.141 từ vựng

Từ điển Y Khoa Anh - Việt
Từ điển Y Khoa Anh - Việt

242.199 từ vựng

Croatian - Tiếng Anh
Croatian - Tiếng Anh

79.491 từ vựng

Từ điển Hàn - Việt
Từ điển Hàn - Việt

114.762 từ vựng

Từ điển Việt - Hàn
Từ điển Việt - Hàn

136.618 từ vựng

Từ điển Anh - Đức
Từ điển Anh - Đức

93.055 từ vựng