Nghĩa của từ abc bằng Tiếng Việt

abc s.fm. (abc|a/-en, -er, -ene)


Sách ABC, sách đánh vần. Sách vỡ lòng.
- Førsteklassingene fikk hver sin ABC.
- politikkens ABC
Chính trị vỡ lòng.

Đặt câu với từ "abc"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abc", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abc, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abc trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt