Nghĩa của từ -et bằng Tiếng Việt

-ete suff. = -et

Đặt câu với từ "-et"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-et", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -et, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -et trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt