Từ điển Tiếng Đức - Tiếng Anh

Bộ từ điển Tiếng Đức sang Tiếng Anh, gọi tắt là Từ điển Tiếng Đức - Tiếng Anh.

Chúng tôi sưu tầm và cung cấp các từ vựng Tiếng Đức đã được dịch nghĩa sang Tiếng Anh, giải nghĩa các từ vựng, đồng thời có thể cung cấp thêm các mẫu câu ví dụ để các bạn tra từ.

Bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Anh khá đa dạng về từ vựng, và sẽ tiếp tục được cập nhật dưới tự đóng góp của nhiều bạn. Chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thêm các từ vựng mới, và sẽ bổ sung, sưu tầm thêm các mẫu câu mới. Nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu tìm kiếm và nghiên cứu...