Nghĩa của từ -isme bằng Tiếng Việt

-isme suff.


Tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ chỉ chủ nghĩa, tính chất, đặc tính.
- kommunist - kommunisme
- nasjonal - nasjonalisme
- optimist - optimisme
- rase - rasisme
- tur - turisme

Đặt câu với từ "-isme"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-isme", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -isme, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -isme trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt