Nghĩa của từ -gard bằng Tiếng Việt

-gard


Hàng
rào.

- skigard s.m. Hàng rào phân ranh.

- tanngard s.m. Hàm răng.

- manngard s.m. Sự dàn hàng ngang đi lùng kiếm
vật gì (ai).

Đặt câu với từ "-gard"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-gard", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -gard, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -gard trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt