Nghĩa của từ 00-database-url bằng Tiếng Việt

00-database-url

Norwegian-Vietnamese dictionary

Đặt câu với từ "00-database-url"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "00-database-url", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ 00-database-url, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ 00-database-url trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt