Nghĩa của từ -het bằng Tiếng Việt

-het suff.


Tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ trừu tượng.
- dum - dumhet
- god - godhet
- menneske - menneskehet
- sta - stahet
- stum stumhet

Đặt câu với từ "-het"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-het", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -het, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -het trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt