Nghĩa của từ -isk bằng Tiếng Việt

-isk suff.


Tiếp vĩ ngữ để thành lập tĩnh từ.
- Europa - europeisk


-  faktum - faktisk
- jord - jordisk
- politikk - politisk
- elektrisitet - elektrisk
- russer - russisk
- asiat - asiatisk
- kommunist - kommunistisk
- Vietnam - vietnamesisk

Đặt câu với từ "-isk"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "-isk", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ -isk, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ -isk trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt