Nghĩa của từ abonnent bằng Tiếng Việt

abonnent s.m. (abonnent|en, -er, -ene)


Người
mua, thuê, bao dài hạn (báo, điện thoại...).

- Alle abonnenter har fått avisen i dag.

Đặt câu với từ "abonnent"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abonnent", trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abonnent, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abonnent trong bộ từ điển Từ điển Nauy - Tiếng Việt