Nghĩa của từ anleitung bằng Tiếng Việt

@die Anleitung
- {direction} sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản, số nhiều) lời chỉ bảo, lời hướng dẫn, chỉ thị, huấn thị, phương hướng, chiều, phía, ngả, mặt, phương diện, directorate
- {instruction} sự dạy, kiến thức truyền cho, tài liệu cung cấp cho, lời chỉ dẫn
- {training} sự dạy dỗ, sự rèn luyện, sự đào tạo, sự tập dượt, sự uốn cây, sự chĩa súng, sự nhắm bắn
- {tutorial}

Đặt câu có từ "anleitung"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "anleitung", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ anleitung, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ anleitung trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

1. Anleitung:

Hướng dẫn:

2. Eine Anleitung für Väter.

Có hướng dẫn thay tã dành cho những ông bố này.

3. Nicht nur einfache Anleitung.

Không phải là một một phép ngoại suy đơn giản.

4. („Beständig göttliche Anleitung beachten“.)

(“Hãy luôn chú ý đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời”)

5. Eine sichere Anleitung zum Glücklichsein

Nguồn hướng dẫn chắc chắn để mưu cầu hạnh phúc

6. Gottes Anleitung suchen und befolgen

Tìm kiếm và làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời

7. Nützliche Anleitung für die Ehe

Sự hướng dẫn thực dụng cho hôn nhân

8. Anleitung für die Überweisung (erforderlich)

Hướng dẫn chuyển khoản (bắt buộc)

9. Anleitung: Nimm einen weißen Handschuh.

Những Chỉ Dẫn: Hãy tìm ra một cái găng tay màu trắng.

10. Nützliche Anleitung für zwischenmenschliche Beziehungen

Sự hướng dẫn thực dụng cho mối quan hệ giữa người đồng loại

11. Hinweis: Dies ist eine allgemeine Anleitung.

Lưu ý: Đây chỉ là hướng dẫn chung.

12. Unterstützung und Anleitung bei der Programmierung

Hỗ trợ và hướng dẫn viết mã

13. Schnellstartpaket (Anleitung, Sicherheitsinformationen und rechtliche Hinweise)

Gói khởi động nhanh (sách hướng dẫn, khuyến mại, thông tin về an toàn và quy định)

14. Anleitung für Aufgaben in der Dienstzusammenkunft

Hướng dẫn các anh có bài trong Buổi họp công tác

15. Eine Anleitung finden Sie im Entwicklerleitfaden.

Hãy thực hiện theo hướng dẫn trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

16. Folgen Sie dieser Anleitung zur Fehlerbehebung.

Hãy tiếp tục đọc phần còn lại của hướng dẫn khắc phục sự cố này.

17. Befreit von Vorurteilen dank Jehovas Anleitung

Sự giáo dục của Đức Chúa Trời chiến thắng thành kiến

18. Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier.

Tiếp theo: Để biết hướng dẫn từng bước, hãy xem bài viết Đặt tùy chọn danh mục trang web và loại trừ nội dung.

19. Anleitung zum Studium: Alma 38:10-12

Sách Hướng Dẫn Học Tập cho An Ma 38:10–12

20. Regelmäßige Anleitung aus Gottes Wort behütet unser Gewissen

Đều đặn để Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn sẽ gìn giữ lương tâm bạn

21. Alle diese Fortschritte sind das Ergebnis göttlicher Anleitung.

Tất cả những sự cải tiến này là do Đức Chúa Trời hướng dẫn.

22. Welche Anleitung erhielt Paulus durch heiligen Geist?

Thần khí Đức Chúa Trời hướng dẫn Phao-lô như thế nào?

23. Doch sie bat Jehova weiter um Anleitung.

Dầu vậy, chị vẫn cầu xin Đức Giê-hô-va hướng dẫn.

24. Vielleicht sollten Sie zuerst die Anleitung lesen.

Có lẽ anh nên đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

25. Befolgen Sie die Anleitung für Ihren Browser:

Xem xét và thực hiện theo hướng dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp:

26. 6 Die Bibel gibt die nötige Anleitung.

6 Kinh-thánh cung cấp lời chỉ bảo cần thiết.

27. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie hier.

Để biết hướng dẫn từng bước, hãy chuyển đến bài viết Nhắm mục tiêu trang web về các chủ đề có liên quan.

28. Dies ist eine Anleitung zur Aktualisierung Ihres Geschäftsdatenfeeds.

Đây là bài viết hướng dẫn cập nhật nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp của bạn.

29. 10. (a) Wie erhielten Josaphat und Juda Anleitung?

10. (a) Vua Giô-sa-phát và nước Giu-đa nhận sự hướng dẫn qua cách nào?

30. Ja, die richtige Anleitung ist von entscheidender Bedeutung.

Thật vậy, không thể thiếu sự hướng dẫn đúng đắn.

31. Nutzen Sie diese detaillierte Anleitung für den Einstieg.

Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước này để bắt đầu

32. Eine Anleitung zum Überprüfen von Signaturen finden Sie hier .

33. □ Welchen Rat und welche Anleitung müssen Kinder unbedingt befolgen?

□ Lời khuyên và sự hướng dẫn nào là thiết yếu cho con cái nghe theo?

34. Warum sollten wir voll hinter der Anleitung Christi stehen?

Tại sao chúng ta nên ủng hộ chỉ dẫn của Đấng Ki-tô?

35. Die Bibel — Eine praktische Anleitung für den modernen Menschen

Kinh-thánh—Sách hướng dẫn thực dụng cho người hiện đại

36. Bauaufsichtstätigkeit, Anleitung in der Bauindustrie, Beratungstätigkeiten beim Investitionsbau

37. Eine Anleitung finden Sie im Hilfeartikel Anruferweiterungen verwenden.

Để được hướng dẫn, hãy chuyển tới Sử dụng tiện ích cuộc gọi.

38. Folge der Anleitung auf Seite 2 der Broschüre.

Hãy làm theo lời chỉ dẫn ghi nơi trang 2 của sách mỏng.

39. 10 Min. „Anleitung für Aufgaben in der Dienstzusammenkunft“.

10 phút: “Hướng dẫn các anh có bài trong Buổi họp công tác”.

40. Folgen Sie dieser Anleitung, um auf Tagesbudgets umzustellen:

Để ngừng sử dụng mức chi tiêu mục tiêu, bạn có thể làm theo các bước sau:

41. Eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie unter Angebotserweiterungen verwenden.

Để biết hướng dẫn thiết lập, truy cập Sử dụng tiện ích khuyến mại.

42. Doch welche Einsicht und welche Anleitung haben sie anzubieten?

Nhưng họ cho sự thông sáng và hướng dẫn nào?

43. Viele wenden sich an alle möglichen Ratgeber um Anleitung.

Nhiều người tìm đến mọi hình thức tư vấn để được hướng dẫn.

44. Sie gibt ihr Selbstwertgefühl und Anleitung für das Familienleben.

Nó cho họ sự hãnh diện và sự hướng dẫn trong đời sống gia đình.

45. Übersieh nicht, dass du moralische Anleitung und Erziehung brauchst.

Hãy nhớ rằng bạn cần được sửa dạy và hướng dẫn về đạo đức.

46. Aber die Bibel sagt, daß göttliche Anleitung vorhanden ist.

Tuy nhiên, Kinh Thánh quả có nói rằng sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời có sẵn.

47. ▪ Welche Anleitung ist Jakobs Sterbebett-Prophezeiung zu entnehmen?

□ Lời tiên tri mà Gia-cốp đã nói trước khi chết cung cấp lời khuyên bảo nào?

48. Folgen Sie dazu einfach der Anleitung für Ihren Kontotyp:

Hãy chọn một tùy chọn bên dưới dựa trên loại tài khoản Google Ads của bạn.

49. Detaillierte Anleitung zum Festlegen von auszuschließenden Inhalten in Videokampagnen

Hãy đọc bài viết Đặt loại trừ nội dung cho chiến dịch Video để được hướng dẫn từng bước.

50. Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie in dieser Anleitung.