Nghĩa của từ annona bằng Tiếng Việt

@die Annona (Botanik)
- {soursop fruit}

Đặt câu có từ "annona"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "annona", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ annona, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ annona trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

1. 5. Annona-Früchte, wie „Cherimoya“ (Früchte von Annona cherimola) und Ochsenherz oder Netzannone (Annona reticulata);

2. Annona-Früchte, wie „Cherimoya“ (Früchte von Annona cherimola) und Ochsenherz oder Netzannone (Annona reticulata);

3. Zimtapfel, Zuckerapfel/Süßsack, Ilama (Annona diversifolia) und andere mittelgroße Annonenfrüchte

4. Cherimoya (Zimtapfel, Zuckerapfel/Süßsack, Ilama (Annona diversifolia) und andere mittelgroße Annonenfrüchte)

5. Lediglich der Stadt Rom gestand der Kaiser noch einige Privilegien zu, darunter die Wiederaufnahme der kostenlosen Getreidespenden (annona civica) an die nunmehr stark dezimierte Bevölkerung.

Chỉ có Rôma là còn nhận được từ Hoàng đế một số đặc ân, bao gồm việc phục hồi các khoản hiến tặng ngũ cốc miễn phí (annona civica) cho dân số đang bị tàn phá nghiêm trọng.