Nghĩa của từ annektierung bằng Tiếng Việt

@die Annektierung
- {annexation} sự phụ vào, sự thêm vào, sự sáp nhập, sự thôn tính

Đặt câu có từ "annektierung"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "annektierung", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ annektierung, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ annektierung trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

1. Aktive Umsetzung der Annektierung Sewastopols durch Russland.

2. Hat öffentlich zur Annektierung der Krim aufgerufen.

3. Aktive Umsetzung der Annektierung der Krim durch Russland.

4. Cleveland war ein Antiimperialist und sprach sich stark gegen die Annektierung aus.

Cleveland là một người chống chủ nghĩa đế quốc và mạnh mẽ chống đối việc sáp nhập.

5. Mit der Annektierung sahen die Vereinigten Staaten Hawaiʻi als ihren wichtigsten strategischen Militärposten.

Với việc sáp nhập, Hoa Kỳ thấy Hawaiʻi như là tài sản quân sự chiến lược tốt nhất.

6. Unterstützt aktiv den Einsatz russischer Streitkräfte in der Ukraine und die Annektierung der Krim.

7. Nach dem Opiumkrieg hielt das Vereinigte Königreich eine komplexe Beziehung mit China aufrecht. Trotz der Annektierung Hongkongs lief der größte Teil des Handels über andere Hafenstädte, vor allem Shanghai .