Nghĩa của từ annehmen bằng Tiếng Việt

@annehmen (nahm an,angenommen)
* động từ (hat)
- nhận tiếp nhận (Paket, Geschenk, Einladung)
- đặt, đổi (Namen, Stellung, Titel)
- nhận vào, thu nạp
- chấp nhận
- thông qua (Gesetz)
- giả thiết, giả định
* động từ phản thân
- sich jemanden annehmen: quan tâm đến ai

Đặt câu có từ "annehmen"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "annehmen", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ annehmen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ annehmen trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

1. Sitzung-Cookies automatisch annehmen

2. Wir sollten Codenamen annehmen.

Tôi nghĩ là ta nên dùng mật danh...

3. Unsere Hände können andere annehmen

Đôi Tay của Chúng Ta Có Thể Ôm Ghì

4. Sollte ich sie völlig annehmen?

Tôi có nên nắm vững nó như lòng bàn tay?

5. Ich kann das nicht annehmen.

6. * das Lehrmaterial annehmen und anpassen

* Chấp nhận và thích nghi với chương trình giảng dạy

7. " Sollte ich diesen Anruf annehmen?

" Tôi có nên trả lời cú điện thoại này không?

8. Du solltest den Vorschlag annehmen.

Em nghĩ anh nên chấp nhận thoả thuận.

9. Sie kann das nicht annehmen.

10. Ich darf kein Geld annehmen.

Tôi không thể nhận hối lộ.

11. DIE GANZE CHRISTLICHE WAHRHEIT ANNEHMEN

12. Das hättest du annehmen sollen.

Người ta ngỏ ý với cậu đấy.

13. Ich werde Ihre Amtsniederlegung annehmen.

Và tôi sẽ phải chấp nhận lá đơn đó.

14. Wir mussten unsere neue Aufgabe annehmen.

15. Wirst du diesen Auftrag annehmen, Glabrus?

16. Zucht annehmen und ‘Erkenntnis ausstreuen’

Nhận sự sửa phạt và “rải sự tri-thức ra”

17. Geheimnisse können viele Formen annehmen.

Bí mật có thể tồn tại dưới nhiều dạng.

18. Die Kooperationsmaßnahmen können folgende Form annehmen:

19. Ich muss annehmen, dass Floyd kneift.

Tôi buộc phải tin Floyd đang lẩn tránh.

20. - entweder die Partie in unverändertem Zustand annehmen,

21. Meine Liebe, du musst das Geld annehmen.

Em yêu, cầm lấy tiền đi.

22. Und welche Sprache soll es annehmen?

Và nó sẽ mang phong thái nào?

23. Wir müssen uns der Senkrechten annehmen.

Và vì vậy điều chúng ta cần là sử dụng chiều dọc đó.

24. Ich werde Ihre Kündigung nicht annehmen.

Tôi không chấp nhận đơn nghỉ việc của anh.

25. Nicht aus Lust, wie man annehmen würde.

Không phải vì nhục dục như cô nghĩ đâu.

26. entweder die Partie in unverändertem Zustand annehmen

27. Du musst Herausforderungen von verschiedenen Schulen annehmen...

Ông phải đứng ra nhận lời thách đấu của các môn phái.

28. Ganz besonders wenn sie diese Formen annehmen.

Nhất là khi nó lấy cái hình hài này.

29. Ich kenne Buchmacher, die dazu Wetten annehmen.

30. entweder die Partie im unveränderten Zustand annehmen

31. Du solltest diese persönliche Hilfe gern annehmen.

Hãy hoan nghênh sự giúp đỡ riêng đó.

32. Und wirst du den Namen Sucher annehmen?

Vậy thì cậu sẽ chấp nhận danh hiệu Tầm Thủ chứ?

33. Man kann es ertragen, annehmen und erleiden.

Nó đã an phận, cam chịu và đau khổ.

34. Wenn das Universum sonderbarer ist, als wir annehmen können, rührt dies nur daher, dass wir per natürlicher Auslese nur annehmen können was wir annehmen mussten, um im Afrika des Pleistozäns zu überleben?

Nếu vụ trụ thực sự kỳ lạ hơn chúng ta có thể tưởng tượng, điều này có phải là vì chúng ta, theo bản năng, chỉ tin vào những tưởng tượng có thể giúp chúng ta tồn tại trông môi trường Châu Phi vào thể Thế Canh Tân?

35. entweder die Partie in unverändertem Zustand annehmen,

36. Wie können wir sorgenvolle Tage freudig annehmen?

Làm thế nào chúng ta có thể ưa thích những ngày đầy đau khổ?

37. Das Erteilen und das Annehmen von Zurechtweisung

Cách khuyên răn và cách nhận lời răn dạy

38. Würden die Menschen die Rettungsbotschaft Jehovas annehmen?

Không hiểu người ta có hưởng ứng thông điệp cứu rỗi của Đức Giê-hô-va không?

39. Wir müssen annehmen, dass sie bewaffnet ist.

Ta phải giả sử ả có trang bị.

40. Die Herausforderung des Haus-zu-Haus-Dienstes annehmen

Đối phó với sự gay go làm thánh chức từ nhà này sang nhà kia

41. 136 15 Auf Rat hören und Zucht annehmen

136 15 Nghe lời khuyên, chấp nhận sự sửa dạy

42. Einige werden diese Einladung annehmen, andere nicht.

Một số người sẽ chấp nhận lời mời của chúng ta và những người khác thì không.

43. Warum sollten wir weiterhin Gottes Zucht annehmen?

Tại sao bạn cần phải tiếp tục chấp nhận sự sửa phạt của Đức Chúa Trời?

44. - entweder die Partie in unverändertem Zustand annehmen

45. Doch eine Erprobung kann viele Formen annehmen.

(Hê-bơ-rơ 12:4) Nhưng thử thách có thể diễn ra dưới nhiều hình thức.

46. Und leider kann ich keine SH-Rabattmarken annehmen.

47. 16 Einschränkungen können viele Formen und Schweregrade annehmen.

16 Người ta ít nhiều đều có thể bị giới hạn dưới nhiều hình thức khác nhau.

48. Man kann annehmen, das überhaupt in dem 5t.

Điều này có thể thực hiện được với năm nhuận.

49. Christen müssen die Zucht der Weisheit demütig annehmen.

Tín đồ Đấng Christ phải khiêm nhường để cho sự khôn ngoan thật khuyên dạy.

50. Aber Satan kann auch ein anderes Aussehen annehmen.

Nhưng Sa-tan cũng có thể phô trương một hình thức bề ngoài dường như khác hẳn.