Nghĩa của từ anliefern bằng Tiếng Việt

@anliefern
- {to deliver} cứu, cứu khỏi, giải thoát, phân phát, phân phối, giao, đọc, phát biểu, giãi bày, bày tỏ, giáng, ném, phóng, bắn ra, mở, có công suất là, cung cấp cho, dỡ, tháo...

Đặt câu có từ "anliefern"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "anliefern", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ anliefern, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ anliefern trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

1. Wenn Sie das tun, voller Verantwortung tun, glaube ich fest, dass Sie statt Spartanern Jungfrauen anliefern können.

Và nếu bạn làm vậy, bạn nên thực hiện một cách đầy trách nhiệm, Tôi tin thay vì cung cấp lính Spartan, bạn có thể bố trí các cô gái.