Nghĩa của từ anliegerverkehr bằng Tiếng Việt

@der Anliegerverkehr
- {resident traffic}

Đặt câu với từ "anliegerverkehr"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "anliegerverkehr", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ anliegerverkehr, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ anliegerverkehr trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt