Nghĩa của từ anmerkungszeichen bằng Tiếng Việt

@das Anmerkungszeichen (Typographie)
- {dagger} dao găm, dấu chữ thập

Đặt câu với từ "anmerkungszeichen"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "anmerkungszeichen", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ anmerkungszeichen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ anmerkungszeichen trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt