Nghĩa của từ annehmlichkeit bằng Tiếng Việt

@die Annehmlichkeit (-,-en)
* danh từ
- (số nhiều) sự tiện nghi, sự thoải mái, sự thuận lợi

Đặt câu có từ "annehmlichkeit"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "annehmlichkeit", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ annehmlichkeit, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ annehmlichkeit trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt

1. Die Annehmlichkeit von Stadtmauern wird uns neu beleben.

Chúng ta sẽ phục hồi lại sau những bức tường thành thoải mái.

2. Und seien Sie versichert, diese Armee dient nicht Ihrer persönlichen Annehmlichkeit.

Và quân đội này cũng không phục vụ cho tiện nghi của cá nhân anh.

3. Die Prozession wurde sowohl von den Bürgern als auch von den Besuchern Athens aufmerksam verfolgt, denn auf deren Annehmlichkeit waren die Architekten bei der Planung der Agora großzügig bedacht gewesen.

Quan sát đám rước này, có các công dân thành A-thên và quan khách của họ; vì tiện nghi của những người này, các kiến trúc sư đã cung ứng nhiều thứ khi thiết kế agora.