Nghĩa của từ anmessen bằng Tiếng Việt

@anmessen
- {to measure for}

Đặt câu với từ "anmessen"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "anmessen", trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ anmessen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ anmessen trong bộ từ điển Tiếng Đức - Tiếng Việt