Nghĩa của từ Abductor bằng Tiếng Hàn

외전근 세부설명 : Abduction(사지나 손가락의 운동을 뜻함)을 시키는 근육

Đặt câu với từ "Abductor"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abductor", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abductor, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abductor trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc