Nghĩa của từ Abdomen bằng Tiếng Hàn

복부 배 세부설명 : 흉곽과 골반사이에 위치하고 있는 신체의 한 부분

Đặt câu với từ "Abdomen"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abdomen", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abdomen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abdomen trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc