Nghĩa của từ Acetylcholine bằng Tiếng Hàn

아세틸콜린 세부설명 : 신경전달물질(Neurotransmitter)의 한 가지. 근육을 지배하는 신경의 말단에서 분비되어 근육의 수축을 유도하기도 하며 부교감신경의 말단에서 분비되어 부교감신경의 전달 을 담당하기도 하고 뇌의 신경세포에서도 분비되어 여러가지 작동을 함

Đặt câu với từ "Acetylcholine"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Acetylcholine", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Acetylcholine, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Acetylcholine trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc