Nghĩa của từ Acetaminophen bằng Tiếng Hàn

아세트아미노펜 세부설명 : NSAID(Non Steroidal Anti-Inflam-matory Drug 즉 비스테로이드성 소염제)의 일종

Đặt câu với từ "Acetaminophen"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Acetaminophen", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Acetaminophen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Acetaminophen trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc