Nghĩa của từ Abuse bằng Tiếng Hàn

남용 세부설명 : 의학적 상식·법규 사회적 관습으로부터 일탈하여 쾌락을 추구하기 위하여 약물을 사용하거나 과잉으로 사용하는 행위

Đặt câu có từ "Abuse"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abuse", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abuse, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abuse trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc

1. 참고 : 'Abuse' 및 'Postmaster'는 이미 사용 중인 별칭이므로 사용자 이름이나 별칭으로 사용할 수 없습니다.

2. 노인 학대(老人虐待, 영어: elder abuse, elder maltreatment, cruelty to elderly)란 노인을 괴롭히거나 가혹하게 대하는 학대이며, 주로 가정폭력의 일환으로 취급된다.

3. 「미묘한 경계선—징계가 자녀 학대가 될 때」(A Fine Line—When Discipline Becomes Child Abuse)라는 책에는, 모든 신체적 학대의 21퍼센트는 아이가 공격적인 행동을 할 때 생긴다는 보고가 실려 있다.