Nghĩa của từ Abdominal Cavity bằng Tiếng Hàn

복강 세부설명 : 복벽으로터 둘러쌓여 있는 배안의 공간

Đặt câu có từ "Abdominal Cavity"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abdominal Cavity", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abdominal Cavity, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abdominal Cavity trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc

1. 복부대동맥류 (abdominal aortic aneurysm, AAA 또는 triple A) 는 복부동맥이 직경 3cm보다 크게 확장되거나 평소보다 50%이상 확장된 증상이다.