Nghĩa của từ Abruptio Placentae bằng Tiếng Hàn

태반조기박리 세부설명 : 태반이 태아가 분만되기 이전에 태반에서 분리되는 현상

Đặt câu với từ "Abruptio Placentae"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Abruptio Placentae", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Abruptio Placentae, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Abruptio Placentae trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc