Nghĩa của từ Accelerating Center bằng Tiếng Hàn

심[장]촉진중추 세부설명 : 심장의 활동촉진에 관계하고 있는 뇌간의 중추.

Đặt câu có từ "Accelerating Center"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "Accelerating Center", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Accelerating Center, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ Accelerating Center trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Hàn Quốc

1. 2011년 10월 2일에는 미주총부법인 원다르마센터 (Wondharma center)가 신설되었다.

2. (영어) Henryk Wieniawski - 서던캘리포니아 대학교 PMC(Polish Music Center)

3. 현재 Audience Center 계정을 360에서 표준으로 다운그레이드할 수는 없습니다.

4. 시애틀 센터 모노레일(Seattle Center Monorail)은 미국 워싱턴주 시애틀에 있는 모노레일이다.

5. 프루덴셜 센터(Prudential Center)는 뉴저지주 뉴어크에 위치한 실내 경기장이다.

6. 센터(center)는 농구의 포지션 중 하나로, 주로 골 근처에서 오펜스, 디펜스를 한다.

7. IAU Minor Planet Circular 82403 (27 January 2013) Minor Planet Center (2013년 1월 30일).

8. 그는 1992년에 대통령 자유 훈장을 받았고 1993년에는 케네디 센터 아너스(Kennedy Center Honors)를 받았다.

9. 이 축제를 연 워커 예술 센터( Walker Art Center) 가 너무 부러웠어요. 너무 너무 멋졌거든요.

10. 제이컵 K. 재비츠 컨벤션 센터(Jacob K. Javits Convention Center)는 뉴욕 맨해튼 11번로에 위치한 컨벤션 센터이다.

11. 화산재 정보 센터(Volcanic Ash Advisory Center, VAAC)는 항공로에 피해를 미칠만한 화산재 구름의 확산과 이동에 대한 전문가 그룹이다.

12. SCSDNGT (Society's Center for Sustainable Destinations for the National Geographic Traveler) 의 조사에 의하면, 100개의 역사적 장소들 중에서 뮌헨을 30위에 선정하였다.

13. 원래 저희는 춤추는 조랑말 전시를 고려했는데 이 축제를 연 워커 예술 센터(Walker Art Center)가 너무 부러웠어요. 너무 너무 멋졌거든요.

14. 예를 들면, 줄 베른의 「땅속 탐험」(Journey to the Center of the Earth)은 읽기에는 흥미진진하지만 오늘날 과학자들은 그러한 여행이 불가능하다는 것을 압니다.

15. Google에서는 이러한 콘텐츠를 삭제하며 계정을 사용 중지하거나 미국 국립아동실종학대센터(National Center for Missing & Exploited Children: NCMEC) 및 사법당국에 신고하는 등 관련 조치를 취합니다.

16. Google에서는 이러한 콘텐츠를 삭제하며, 계정을 사용 중지하거나 미국 국가실종및학대아동센터(National Center for Missing & Exploited Children: NCMEC) 및 사법당국에 신고하는 등의 관련 조치를 취합니다.

17. Google은 이러한 콘텐츠를 삭제하며, 계정을 사용 중지하거나 미국 국립아동실종학대센터(National Center for Missing & Exploited Children: NCMEC) 및 사법당국에 신고하는 등의 관련 조치를 취합니다.

18. 동물 이미지를 위한 루리 패밀리 센터(Lurie Family Center)에서 제 동료인, 앤드류 컹 (Andrew Kung)은 쥐들에 플라스틱을 전혀 만지지 않고 이 암을 길렀습니다

19. VasmCC(Vector Administrative and Services Menu Control Center)는 벡터리눅스의 시스템 설정 관리기로 이것을 통해 디스크 파티션부터 X 윈도 시스템 서버까지 모든 부분을 건드릴 수 있다.

20. 협회는 1911년부터 1956년까지 매사추세츠주 캠브리지 하버드 대학교 천문대에 자리를 잡고 있었으며, 이후 도시 내를 전전하여 1985년 처음으로 건물을 구입, 클린턴 B. 포드 천문 데이터 연구 센터(Clinton B. Ford Astronomical Data and Research Center)에 입주했다.

21. 2001년 미국 공군이 에어 인디아의 중고 보잉 747-200을 입수하여 날개없는 기체를 모하비 공항에서 에드워즈 공군 기지의 비루쿠 비행 시험 센터(Birk Flight Test Center )에 있는 시스템 통합 연구실 (System Integration Laboratory; SIL)의 건물에 옮겨 담았다.